Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VISA SERVICE DESK B.V.

1. Toepassingsbereik
1.1. Deze voorwaarden maken deel uit van alle met Visa Service Desk B.V., hierna te noemen: ‘Visa Service Desk’, gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op al haar aanbiedingen.

1.2. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de wederpartij van Visa Service Desk, hierna te noemen: ‘Opdrachtgever’, wordt door Visa Service Desk uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze algemene voorwaarden prevaleren boven de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Opdrachtgever, ook indien de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Opdrachtgever het tegenovergestelde mochten bepalen.

1.3. Door indiening van een of meer visumaanvragen bij Visa Service Desk aanvaardt Opdrachtgever de toepasselijkheid van de onderhavige Algemene Voorwaarden.

1.4. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts bindend indien Visa Service Desk deze schriftelijk heeft aanvaard en gelden alsdan uitsluitend voor de overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt.


2. De opdracht
2.1. De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Visa Service Desk is een overeenkomst van opdracht als bedoeld in art. 7:400 e.v. van het Burgerlijk Wetboek (BW).

2.2. Artikel 7:404 BW en artikel 7:409 BW zijn niet van toepassing. 


3. Het inschakelen van derden
3.1. Visa Service Desk is gerechtigd in het kader van de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. Visa Service Desk zal dat zoveel mogelijk in overleg met Opdrachtgever doen. Visa Service Desk is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige tekortkoming, noch voor enig onrechtmatig handelen en/of nalaten van de door haar ingeschakelde derde(n).

3.2. De kosten van deze derde(n) komen, vermeerderd met een opslag, voor rekening van Opdrachtgever en zullen door Visa Service Desk aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.


4.    Opdracht tot dienstverlening
4.1. De door Visa Service Desk verleende diensten bestaan uit het aanvragen voor Opdrachtgever van reisvisums, Legalisaties en eventueel het verzorgen van uitnodigingen in het land van bestemming welke nodig zijn om een visumaanvraag te kunnen doen.

4.2. Opdrachtgever verstrekt per e-mail, via de website van Visa Service Desk of anderszins de opdracht tot dienstverlening.
4.3. Visa Service Desk zendt Opdrachtgever een e-mail als bevestiging van de opdracht waardoor de overeenkomst tot stand komt.

4.4. Visa Service Desk verstrekt opdrachtgever een opgave van de documenten en formulieren die opdrachtgever moet overleggen om de gewenste service te kunnen verlenen.

4.5. Visa Service Desk vangt niet eerder aan met de dienstverlening dan na ontvangst van de door Opdrachtgever naar waarheid ingevulde en rechtsgeldig ondertekende documenten en formulieren. 

4.6. Het bij Visa Service Desk inleveren van de door Opdrachtgever naar waarheid ingevulde documenten en formulieren geldt als uitdrukkelijke voorafgaande instemming van Opdrachtgever dat Visa Service Desk met de nakoming/uitvoering begint.

4.7. Opdrachtgever heeft de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden c.q. te annuleren tot het moment waarop door of namens Opdrachtgever de naar waarheid ingevulde documenten en formulieren bij Visa Service Desk zijn aangeleverd. 

4.8. Vanaf dat moment heeft Opdrachtgever geen bedenktijd/herroepingsrecht of afkoelingsperiode meer.

4.9. Visa Service Desk zal zich inspannen om Opdrachtgever te voorzien van juiste informatie om te bevorderen dat Opdrachtgever het visum tijdig vóór aanvang van zijn reis ontvangt. Alle vereisten ter verkrijging van het visum (documentatie, kosten, tijdsbestekken, etc.) zijn gebaseerd op basis van algemene criteria en kunnen variëren afhankelijk van door Opdrachtgever verschafte informatie zoals zijn huidige of voormalige nationaliteit, verblijfplaats, geslacht, leeftijd, beroep, recente reizen, geloofsovertuiging etc.  

4.10. De uitgevende instantie kan om aanvullende documentatie en/of informatie vragen. De uitgevende instantie kan zonder kennisgeving algemene vereisten voor bepaalde landen veranderen of aanvullende specifieke informatie verlangen en/of aanvullende specifieke eisen stellen. Visa Service Desk zal zich inspannen Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van dergelijke veranderingen op de hoogte te stellen. Opdrachtgever zal die specifieke informatie en/of aanvullende specifieke eisen zo spoedig mogelijk verstrekken/vervullen.

4.11. Visa Service Desk behoudt zich het recht voor om volstrekt naar eigen inzicht en zonder opgaaf van redenen te allen tijde te weigeren om een visumaanvraag in behandeling te nemen en/of de behandeling van een lopende aanvraag op elk door haar gewenst moment te beëindigen, zonder dat Visa Service Desk daarvoor ooit door Opdrachtgever kan worden aangesproken. Visa Service Desk zal Opdrachtgever terstond per e-mail op de hoogte stellen indien zij een aanvraag weigert in behandeling te nemen c.q. een in behandeling genomen aanvraag tussentijds beëindigt.

4.12. Opdrachtgever dient bij ontvangst van zijn paspoort en de betreffende documenten terstond te controleren of hij alle voor zijn reis benodigde visa c.a. heeft ontvangen, of de visa c.a. geldig zijn voor de landen die hij wenst te bezoeken, of de visa c.a. geldig zijn voor de aankomstdata en vertrekdata van zijn reis/bezoek en of de visa c.a. geldig zijn voor het doel en de aard van zijn bezoek (toerisme, zaken, studie, etc.). Indien Opdrachtgever in de documenten enige onjuistheid vaststelt, dient hij Visa Service Desk daarvan onmiddellijk via e-mail/portal in kennis te stellen. 

4.13. Visa Service Desk staat er niet voor in dat de uitgevende instantie tijdig en binnen het vastgestelde tijdsbestek een visum c.a. zal afgeven. 

4.14. De uitgevende instantie kan een aanvraag voor een visum, paspoort of ander reisdocument om welke reden ook alsmede zonder opgaaf van redenen afwijzen. Visa Service Desk is nimmer aansprakelijk ingeval visa of paspoorten worden geweigerd, fouten bevatten of te laat worden afgegeven. Visa Service Desk blijft in dat geval onverminderd recht hebben en houden op het overeengekomen loon en op vergoeding van de gemaakte kosten c.a.

4.15. Opdrachtgever dient reistickets of reserveringen die niet terugvorderbaar zijn pas aan te schaffen nadat alle visa c.a. zijn verkregen.

4.16. Visa Service Desk zal het paspoort en de visa c.a. per beveiligde post (Koerier) sturen, tenzij anders aangegeven. De bezorgkosten komen voor rekening van Opdrachtgever en worden bij het orderbedrag opgeteld. Visa Service Desk is nimmer aansprakelijk voor vertraging in of verlies bij de bezorging.


5. Loon en betaling
5.1. De kosten voor de diensten van Visa Service Desk zijn vastgesteld op de website, met inbegrip van (eventuele) indirecte belastingen die van toepassing zijn op de kosten, en overige heffingen en vergoedingen die door een uitgevende instantie of enige koerier of bezorgdienst worden berekend. 

5.2. Zodra Visa Service Desk namens Opdrachtgever een aanvraag voor een reisdocument bij een uitgevende instantie indient, kunnen de kosten van de dienstverlening door Visa Service Desk door Opdrachtgever niet meer van Visa Service Desk worden teruggevorderd. 

5.3. Consulaire tarieven en beschikbaarheid van diensten zijn zonder nadere kennisgeving onderhevig aan verandering. Kosten en diensten kunnen veranderen tussen het moment dat de order is geplaatst en het moment waarop de order is voltooid. Visa Service Desk streeft ernaar voormelde wijzigingen zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever door te geven. 

5.4. Visa Service Desk behoudt zich het recht voor om vanwege de tijdsdruk, die door Opdrachtgever is aangegeven, de meest geschikte dienst te selecteren.  

5.5. AIle door Visa Service Desk namens Opdrachtgever aan een uitgevende instantie betaalde kosten zijn niet terugvorderbaar. Ingeval een visum- of paspoortaanvraag namens Opdrachtgever wordt ingediend en het verzoek wordt om welke reden ook afgewezen, zal Visa Service Desk op verzoek van Opdrachtgever een extra poging doen om het reisdocument alsnog te verkrijgen. Opdrachtgever is verplicht de eventuele extra kosten die zijn vastgesteld door de uitgevende instantie te betalen en als de extra poging is vereist vanwege een door Opdrachtgever gemaakte fout in een visumaanvraag, is Visa Service Desk gerechtigd de hiervoor op de website genoemde kosten in rekening te brengen

5.6. Voor orders die niet via het online orderproces zijn ingediend kunnen extra dienstverleningskosten worden berekend, tenzij er gebruik is gemaakt van het VSD betaald telefoonnummer zoals op de site vermeld.

5.7. De dienstverleningskosten van Visa Service Desk kunnen variëren afhankelijk van het aantal beschikbare werkdagen om de dienst te kunnen verlenen. Sluitingsdagen en vakanties van het consulaat zijn uitgesloten. 

5.8. Indien een aanvraag wordt geweigerd, zijn de betaalde kosten niet terugvorderbaar en behoudt Visa Service Desk onverminderd recht op het overeengekomen loon. 

5.9. Voor opdrachten die vóór indiening van de aanvraag bij de betreffende ambassade of consulaire dienst worden geannuleerd, is Opdrachtgever uitsluitend de op de website van Visa Service Desk vermelde annuleringsvergoeding en eventuele koerierskosten verschuldigd.

5.10. Zodra de aanvraag bij de betreffende instantie is ingediend, zullen de volledige kosten verschuldigd zijn. Additionele annuleringskosten kunnen van toepassing zijn op een intrekking van de aanvraag.

5.11. Betaling van al hetgeen Opdrachtgever aan Visa Service Desk verschuldigd is dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, en uiterlijk vóór afgifte van het paspoort / het visum / de legalisatie door VSD aan opdrachtgever zonder opschorting en/of verrekening. Opdrachtgever heeft geen recht op opschorting en kan eventuele vorderingen op Visa Service Desk niet verrekenen. De initieel afgenomen dienst moet vooraf betaald worden. Bij upsale zal er een eindafrekening komen te betalen voor afgifte van reisdocument(en)

5.12. Indien Opdrachtgever méér dan één (rechts)persoon is, is Opdrachtgever jegens Visa Service Desk hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen welke voortvloeien uit deze overeenkomst.


6. Aansprakelijkheidsbeperking en vervaltermijn
6.1. Indien een paspoort, document of ander stuk verloren raakt, op de verkeerde plaats is terechtgekomen, is beschadigd, vertraagd of vernietigd, zal Visa Service Desk alleen aansprakelijk zijn indien Visa Service Desk niet heeft gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend opdrachtnemer mocht worden verwacht. Visa Service Desk is nimmer aansprakelijk voor meer of andere schade en kosten dan de vervangingswaarde/-kosten van het stuk. Aansprakelijkheid voor gevolgschade en andere schade is uitdrukkelijk uitgesloten.

6.2. Visa Service Desk is niet verantwoordelijk voor stukken die door een bezorgdienst of een uitgevende instantie op de verkeerde plaats zijn terechtgekomen, zijn beschadigd, vertraagd of vernietigd. 

6.3. Paspoorthoezen en alle documenten zoals originele bankafschriften, onderwijscertificaten en geboorteakten etc. die niet volgens de instructies van Visa Service Desk voor indiening benodigd zijn, moeten door Opdrachtgever worden behouden. Visa Service Desk aanvaardt geen verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid voor het verlies van of schade aan dergelijke zaken/documenten. 

6.4. Visa Service Desk zal al het redelijkerwijs mogelijke doen om de aanvragen voor visa, paspoorten en/of documenten te verwerken. Visa Service Desk kan evenwel niet verantwoordelijk worden gehouden en is derhalve niet aansprakelijk voor het handelen en/of nalaten van een consulaat, ambassade, visacenter of paspoortkantoor ingeval van uitstel of het niet afgeven van aangevraagde documenten om welke reden dan ook en evenmin zal Visa Service Desk verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor kosten en/of vertraging ontstaan uit of in verband met: (a) onvolledige aanvraagformulieren of (b) onjuiste of valselijk ingevulde aanvraagformulieren of (c) onjuiste of onvolledig ondersteunende documentatie. Alle door de Opdrachtgever gedane en te verrichten uitgaven, gemaakte en nog te maken kosten en overige geleden en te lijden schade vanwege deze vertragingen en/of niet afgegeven documenten komen voor eigen rekening en risico van Opdrachtgever en zullen nimmer op Visa Service Desk kunnen worden verhaald. 

6.5. Visa Service Desk verstrekt naar beste weten en kunnen visum- en paspoortinformatie onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat voormelde informatie de interpretatie is van de informatie die door de betreffende ambassades, consulaten, visacenter of paspoortkantoren is verschaft en Visa Service Desk aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onjuistheden en/of onvolledigheden in die informatie en/of de interpretatie daarvan. 

6.6. Visa Service Desk aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens reizigers die hun visa bij aankomst willen regelen. Voor zover dit rechtens is toegestaan sluit Visa Service Desk ter zake iedere aansprakelijkheid uit voor directe schade, indirecte schade en gevolgschade, zonder enige beperking, waaronder gederfde winst en reis- en vakantiekosten, met inbegrip van iedere aansprakelijkheid voor schade ontstaan door informatie die van de website is verkregen. 

6.7. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld en onverminderd de overige aansprakelijkheids-uitsluitingen en -beperkingen in deze Algemene Voorwaarden is de aansprakelijkheid van Visa Service Desk te allen tijde gemaximeerd tot het bedrag dat door Opdrachtgever aan Visa Service Desk is betaald. 

6.8. Opdrachtgever dient Visa Service Desk binnen één maand na de datum van de levering van het visum (of indien niet geleverd, binnen twee maanden vanaf de datum van de order) Visa Service Desk op de hoogte te stellen per aangetekende brief van enige claim met betrekking tot de dienstverlening en/of tekortkoming(en) van Visa Service Desk. Zodra deze termijn is verstreken, zijn alle eventuele rechten en aanspraken van Opdrachtgever jegens Visa Service Desk vervallen. 

6.9. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde vervalt iedere rechtsvordering van Opdrachtgever jegens Visa Service Desk hoe dan ook één jaar na de datum met ingang waarvan Opdrachtgever eventuele rechten en/of aanspraken jegens Visa Service Desk geldend had kunnen maken. 


7. Toepasselijk recht en geschillen
7.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Visa Service Desk en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7.2. Geschillen zullen - met uitsluiting van iedere andere rechter - (in eerste aanleg) worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.


8. Slotbepalingen
8.1. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn door Visa Service Desk tevens gemaakt ten behoeve van haar bestuurders, haar werknemers en door haar ingeschakelde derden. Deze bedingen zijn mitsdien derdenbedingen, waarop ook de bedoelde personen een beroep kunnen doen.

8.2. Indien één of meer bepalingen en/of bedingen in deze overeenkomst nietig mocht(en) zijn of vernietigd mocht(en) worden, blijven de overige bepalingen en bedingen onverminderd van toepassing en zullen partijen in overleg treden teneinde overeenstemming te bereiken over een vervangende bepaling/vervangend beding die/dat zoveel mogelijk dezelfde strekking zal hebben als het nietige/vernietigde beding.

8.3. Indien Visa Service Desk opdrachtgever voorziet van een vertaling van deze Algemene Voorwaarden, stemt opdrachtgever ermee in dat de vertaling alleen voor zijn gemak is verschaft en dat de onderhavige Nederlandstalige versie van de Algemene Voorwaarden te allen tijde prevaleert boven de buitenlandse vertaling.

Visa Service Desk adviseert en assisteert bedrijven bij de aanvraag van een zakelijk visum of legalisatie. Hierbij assisteren wij u administratief en verzorgen wij de complete afhandeling bij de relevante ambassade/ het consulaat. Voor deze service berekenen wij bemiddelingskosten. Wij zijn geen overheidsinstantie of daaraan gelieerd.  Alle door u te betalen kosten zijn duidelijk zichtbaar en volledig transparant tijdens het plaatsen van uw aanvraag op onze website. U heeft ook de mogelijkheid om uw aanvraag rechtstreeks in te dienen bij de betreffende overheidsinstantie. Wanneer u een aanvraag via ons platform doet, betaalt u nooit meer voor de consulaire kosten dan bij de ambassade/ het consulaat.

Contact