Officiële documenten

Gaat u werken in het buitenland en moet hiervoor uw diploma gelegaliseerd worden?
Of bent u van plan om uw huwelijk in het buitenland te laten deponeren?

Visa Service Desk kan deze legalisatieprocedures voor u verzorgen. U bent niet meerdere dagen kwijt om uw documenten in te dienen en op te halen bij de relevante instanties.

Lever simpelweg de te legaliseren documenten bij ons aan of laat ons de documenten bij u ophalen en wij gaan meteen voor u aan de slag.

 

Voorbeelden van type documenten 

Een diploma is een certificaat of akte afgegeven door een onderwijsinstelling, zoals bijvoorbeeld een hogeschool of universiteit. Uit het document blijkt dat de persoon in kwestie een bepaalde opleiding met succes heeft afgerond.

Het woord diploma kan ook verwijzen naar een academische onderscheiding die wordt uitgereikt na voltooiing van een studie, hoger onderwijs, bachelor, of post-afstuderen. Historisch gezien kan het ook verwijzen naar een charter of officieel document.

Een diploma is vaak een vereist document voor een werk of verblijfsvisum. Om ervoor te zorgen dat het diploma wordt erkend door het land van bestemming, moet het worden gelegaliseerd. Visa Service Desk kan u adviseren en begeleiden om dit op de juiste manier te doen.


Een geboortecertificaat, geboorteakte of geboortebewijs is een akte die wordt opgemaakt door een ambtenaar naar aanleiding van de aangifte van een geboorte van een kind.

De geboorteakte wordt bewaard in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waarin iemand geboren is. Een dubbele (tweede versie van de akte) wordt opgeslagen bij de centrale bewaarplaats van de Justitiële Informatiedienst in Almelo. Deze dienst is een onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Bij verschillende situaties, zoals bijvoorbeeld bij emigratie of een baan in het buitenland kan om een geboorteakte worden gevraagd.

Een geboorteakte kan in Nederland aangevraagd worden in de geboorteplaats. Tegenwoordig kan dat ook vaak digitaal, hiervoor is een DigiD benodigd. 


Een huwelijksakte is een schriftelijk bewijs van uw huwelijk in de burgerlijke stand. U kunt de akte aanvragen als Nederlands afschrift of meertalig (internationaal) uittreksel. U vraagt deze aan in de gemeente waarin u bent getrouwd.

Als u met uw echtgenoot naar een nieuw land wilt verhuizen, moet u uw burgerlijke staat eerst bewijzen aan de regering van het land waar u naartoe verhuist of waar u tijdelijk gaat werken. Dit heeft gevolgen voor de visumaanvragen voor u beiden en voor uw vermogen om naar uw land van bestemming te reizen en daar te verblijven.

Huwelijksakten zijn vaak een verplicht document voor werkvisa of verblijfsvisa. Om ervoor te zorgen dat de huwelijksakte wordt erkend door het land van bestemming, moet deze worden gelegaliseerd. Visa Service Desk kan u adviseren en begeleiden om dit op de juiste manier te doen.


Een medische verklaring of doktersverklaring is een schriftelijke verklaring van een arts of een andere medisch gekwalificeerde zorgverlener die het resultaat van een medisch onderzoek van een patiënt bevestigt.

Een Fit to Fly Health Certificate (ook bekend als Fit to Fly Letter of Fit for Travel Health Certificate) is een soort doktersbriefje waarin het risico wordt beoordeeld dat een persoon tijdens een vliegreis voor zichzelf of voor anderen kan vormen. Sinds de COVID-19-pandemie hebben veel luchtvaartmaatschappijen nu een Fit to Fly-certificaat nodig voor internationale reizen om het risico op COVID-19-infecties tijdens vliegreizen te minimaliseren.

Voor visumaanvragen zijn soms medische verklaringen of certificaten vereist. Om de medische verklaring te laten erkennen door het land van bestemming, moet deze worden gelegaliseerd - Visa Service Desk kan u adviseren en helpen om dit  te doen.

Een overlijdensakte of akte van overlijden is een akte waarin het overleden zijn van een persoon wettig is vastgelegd.

Een afschrift of uittreksel van een overlijdensakte is een schriftelijk bewijs van het overlijden van een persoon en de inschrijving hiervan bij de burgerlijke stand.

Een uittreksel of afschrift van een overlijdensakte kan nodig zijn voor het openen van een testament, voor het aanvragen van het pensioen voor de nabestaande huwelijkspartner of om bijvoorbeeld financiële belangen van de overledene af te handelen. Ook de partner van de overledene die een nieuw huwelijk of geregistreerd partnerschap wil aangaan heeft een afschrift van de overlijdensakte nodig.

Visa Service Desk kan u adviseren en begeleiden om uw documenten correct te laten legaliseren.

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw (justitiële) verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag kijkt Justis of u strafbare feiten op uw naam heeft staan die een risico vormen voor de functie of het doel waarvoor u de VOG aanvraagt. 

Heeft u geen strafblad, of heeft u geen strafbare feiten gepleegd die relevant zijn voor het doel van de aanvraag? Dan krijgt u een VOG.

Een VOG kan nodig zijn bij verhuizing naar of werken in het buitenland en kan een verplicht document zijn voor visumaanvragen. Om ervoor te zorgen dat het VOG wordt erkend door het land van bestemming, moet het worden gelegaliseerd - Visa Service Desk kan u adviseren en begeleiden om dit op de juiste maneer te doen.

Een volmacht is een meestal schriftelijke verklaring, waarbij iemand een ander de bevoegdheid geeft om namens hem of haar bepaalde (rechts)handelingen uit te voeren.

Het verlenen van een volmacht kan uitdrukkelijk of stilzwijgend geschieden. Een volmacht kan bijzonder of algemeen zijn. Een bijzondere volmacht wordt verleend voor een bepaald doel, zoals het kunnen uitoefenen van bepaalde beroepsactiviteiten, bijvoorbeeld aan een caissière die bevoegd is om namens haar werkgever betalingen in ontvangst te nemen, of een advocaat die bevoegd moet zijn om diens cliënt te kunnen vertegenwoordigen.

Ook kan een verzekeringsagent krachtens de hem verleende volmacht bevoegd zijn om op naam en voor rekening van de verzekeraar overeenkomsten af te sluiten.

Een algemene volmacht is "de volmacht die alle zaken van de volmachtgever en alle rechtshandelingen omvat, met uitzondering van hetgeen ondubbelzinnig is uitgesloten" (artikel 3:62 van het Burgerlijk Wetboek). Een onbeperkte algemene volmacht aan een vertrouwenspersoon wordt ook wel een levenstestament genoemd.

Visa Service Desk kan u helpen bij het aanmaken van een volmacht via onze notaris en u begeleiden bij het legaliseren van dit document wanneer u het in het buitenland moet gebruiken.

Een woonplaatsverklaring is een verklaring waarin de Nederlandse overheid (Belastingdienst) formeel aangeeft wat je woonplaats is.

De verklaring ondersteunt ter voorkoming van dubbele belasting of uitkering van pensioen of lijfrente; je kunt er bijvoorbeeld bij de belastingdienst van je nieuwe woonland mee aantonen dat je volgens de Nederlandse overheid niet meer, of juist nog wel, in Nederland woont.

Om ervoor te zorgen dat het woonplaatsverklaring wordt erkend door het land van bestemming, moet het worden gelegaliseerd - Visa Service Desk kan u adviseren en begeleiden om dit op de juiste maneer te doen.

Vertalingen

Officiële documenten zoals een rijbewijs, paspoort, uittreksel en geboorteakte moeten veelal beëdigd vertaald worden. Gaat u emigreren? Trouwen in het buitenland? Of bijvoorbeeld scheiden in een ander land dan Nederland? Dan heb je een beëdigde vertaler nodig die uw document op de juiste wijze vertaald en kan voorzien van een verklaring.
Visa Service Desk zal voor u de documenten vertalen. Neem contact op met Visa Service Desk om een vrijblijvende offerte te ontvangen.

Notariële diensten

Met notariële diensten wordt er bijvoorbeeld bedoelt het laten legaliseren van uw handtekening of het laten maken van een gewaarmerkt kopie. 

Bij het laten legaliseren van uw handtekening wordt er vastgesteld dat u inderdaad zélf de volmacht/verklaring ondertekent. Op deze wijze kan achteraf geen onenigheid ontstaan over de echtheid van uw handtekening en wordt de kans op misbruik sterk beperkt.

Een andere notariële dienst is het laten maken van een gewaarmerkte kopie. Met een gewaarmerkte kopie wordt verklaard dat de inhoud van de kopie overeenstemt met het originele document.

Visa Service Desk biedt notariële diensten aan om te waarborgen dat uw documenten als inhoudelijk correct en rechtsgeldig beschouwd worden.

Visa Service Desk adviseert en assisteert bedrijven bij de aanvraag van een zakelijk visum of legalisatie. Hierbij assisteren wij u administratief en verzorgen wij de complete afhandeling bij de relevante ambassade/ het consulaat. Voor deze service berekenen wij bemiddelingskosten. Wij zijn geen overheidsinstantie of daaraan gelieerd.  Alle door u te betalen kosten zijn duidelijk zichtbaar en volledig transparant tijdens het plaatsen van uw aanvraag op onze website. U heeft ook de mogelijkheid om uw aanvraag rechtstreeks in te dienen bij de betreffende overheidsinstantie. Wanneer u een aanvraag via ons platform doet, betaalt u nooit meer voor de consulaire kosten dan bij de ambassade/ het consulaat.

Contact