Export

Heeft u goederen welke geëxporteerd moeten worden naar het buitenland en heeft de lokale douane op de eindbestemming bijvoorbeeld een gelegaliseerd Certificaat van Oorsprong en factuur nodig om de zending te kunnen accepteren? Visa Service Desk kan deze zakelijke legalisatieprocedure voor u verzorgen.

Verlies geen tijd met het uitzoeken wat de route is van uw zakelijke legalisatie of met meerdere keren op en neer rijden naar de diverse instanties.

Wij bieden de mogelijkheid om de documenten bij uw bedrijf op te halen. Vervolgens verzorgen wij de zakelijke legalisatie bij de betreffende instanties en zorgen er daarna voor dat de documenten zonder vertraging weer bij u afgeleverd worden.

.

 

Voorbeelden van type documenten

Het Certificaat van Oorsprong is een officieel document dat aangeeft wat de oorsprong is van uw goederen. Dit certificaat wordt uitgegeven door de Kamer van Koophandel.

Waarom een Certificaat van Oorsprong wordt gevraagd verschilt. Dit kan te maken hebben met antidumping, handelspolitieke maatregelen, een boycot of omdat het vereist is volgens een Letter of Credit.

Via de Market Access Database kunt u eenvoudig achterhalen of voor uw zending een Certificaat van Oorsprong vereist is. Visa Service Desk maakt het mogelijk om uw Certificaat van Oorsprong razendsnel op te maken en digitaal aan te vragen bij de Kamer van Koophandel.

De oprichtingsakte is het wettelijk verplicht document, noodzakelijk voor het oprichten van een stichting, besloten vennootschap of een naamloze vennootschap. De wet vereist dat deze oprichting geschiedt bij notariële akte.

Het betreft hier een eenmalige actie waarbij de statuten van de stichting, bv of nv worden vastgelegd. De statuten beschrijven onder meer bepalingen met betrekking tot de naam, zetel en doel van de rechtspersoon, het aandelenkapitaal (alleen bij de bv en de nv) en de blokkeringsregeling (alleen bij de bv).

De notaris ziet toe dat aan alle wettelijke eisen is voldaan voordat de vennootschap wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Visa Service Desk kan u helpen bij het aanmaken van een certificaat van oprichting via onze notaris en u begeleiden bij het legaliseren van dit document wanneer u het in het buitenland moet gebruiken.

Met een exportcertificaat (CPP) verklaart u dat u beschikt over de vereiste vergunningen voor een farmaceutisch product.

Een exportcertificaat (CPP) wordt afgegeven op verzoek van de registratiehouder en/of fabrikant van een farmaceutisch product in Nederland, of van de exporteur van een farmaceutisch product in Nederland.

Het is bedoeld om de autoriteit van het importerende land nader te informeren. De Nederlandse autoriteit verklaart met een exportcertificaat dat het product in Nederland geregistreerd is en dat de fabrikant vermeld op het document over de vereiste vergunningen beschikt voor het farmaceutische product.

Om ervoor te zorgen dat het CPP Certificaat wordt erkend door het land van bestemming, moet het worden gelegaliseerd - Visa Service Desk kan u adviseren en begeleiden om dit op de juiste maneer te doen.


Een distributieovereenkomst is een overeenkomst tussen twee partijen: de leverancier en de distributeur.

In de overeenkomst staat dat de leverancier aan de distributeur producten verkoopt met het oog op doorverkoop door de distributeur.

In de moderne zakenwereld zijn steeds meer bedrijven betrokken bij distributieovereenkomsten die internationale grenzen overschrijden. Om ervoor te zorgen dat de distributieovereenkomst wordt erkend door het land van bestemming, moet het worden gelegaliseerd - Visa Service Desk kan u adviseren en begeleiden om dit op de juiste maneer te doen.

Het EUR.1 certificaat is een preferentieel handelsdocument en wordt afgegeven door de Kamer van Koophandel. Door dit certificaat komt u in het land van bestemming in aanmerking voor een lager invoertarief of soms zelfs volledige vrijstelling.

Dit geldt alleen voor landen waarmee de EU een handelsakkoord heeft gesloten. In een overzicht van de Kamer van Koophandel staat aangegeven voor welke landen en gebieden u het EUR.1 certificaat kunt aanvragen.

Het gebruik van dit certificaat is niet verplicht, maar omdat het een financieel voordeel oplevert is het vaak wel belangrijk. Wij kunnen voor u het EUR.1 certificaat opmaken, digitaal versturen naar de Kamer van Koophandel en na goedkeuring uitprinten en naar u toe versturen.

Nadat u het EUR.1 certificaat heeft ontvangen moet het nog geviseerd worden door de Douane.


Een EUR-MED certificaat is een variant op het EUR-1 certificaat en is alleen geldig als u handelt met landen waar Pan-Euro-Mediterrane overeenkomst geldt.

Deze overeenkomst maakt het mogelijk dat grondstoffen en producten uit deze landen meetellen voor de oorsprongsbepaling. Het gebruik van een EUR-MED is niet verplicht, maar biedt meer mogelijkheden bij re-export naar een ander partnerland.

Voor zendingen met een waarde lager dan €6.000,00 hoeft u geen EUR-MED aan te vragen, maar kunt u volstaan met een factuurverklaring net als bij het EUR-1. Het EUR-MED certificaat vraagt u snel en eenvoudig aan via Visa Service Desk.

In sommige gevallen vereist de douane in het buitenland dat facturen zowel gecertificeerd als gelegaliseerd zijn.

Na certificering moeten facturen voor legalisatie worden overlegd aan de ambassade van het land van bestemming. Dit houdt in dat de gecertificeerde facturen aan de ambassade worden overhandigd, die vervolgens die document legaliseerd.

In deze gevallen dienen goederen niet verzonden te worden voordat de facturen gelegaliseerd zijn. Visa Service Desk kan u adviseren en begeleiden om dit op de juiste manier te doen.

Good Manufacturing Practices (goede manier van produceren) of GMP is een kwaliteitsborgingssysteem voor de humane en veterinaire farmaceutische industrie, de cosmetische industrie en de voedingsmiddelenindustrie.

De kwaliteit van een geneesmiddel kan nooit helemaal vastgesteld worden door de samenstelling te analyseren. Niet alle mogelijke onzuiverheden kunnen worden aangetoond en niet elk pilletje kan worden geanalyseerd. De kwaliteit kan daarom alleen gewaarborgd worden indien ook het hele productieproces op een nauwkeurig voorgeschreven en gecontroleerde wijze wordt uitgevoerd.

Deze manier van produceren, genaamd Good Manufacturing Practice, is daarom een vereiste voor de productie van geneesmiddelen.

Bij GMP gaat het er om, dat nauwkeurig is vastgelegd hoe en onder welke omstandigheden een product wordt gemaakt. Tijdens de productie worden alle grondstoffen, tussenproducten en eindproduct gecontroleerd en wordt het proces precies bijgehouden op het zogenaamde bereidingsprotocol. Mocht er achteraf toch iets mis blijken te zijn met een bepaalde partij medicijnen, dan kan men altijd achterhalen hoe het gemaakt is, wie het getest heeft, waar en welke grondstoffen er gebruikt zijn, enzovoort.

Om ervoor te zorgen dat een GMP Certificaat wordt erkend door het land van bestemming, moet het worden gelegaliseerd - Visa Service Desk kan u adviseren en begeleiden om dit op de juiste maneer te doen.

Een KVK uittreksel is een officieel bewijs van inschrijving in het Handelsregister.

Je krijgt informatie over de rechtspersoon, onderneming en vestiging(en). Je ziet naam, adres, oprichtingsdatum en in de meeste gevallen functionarissen van een bedrijf of organisatie.

Dit document kan nodig zijn voor visumaanvragen, bijvoorbeeld wanneer een ZZP'er of Senior Manager zijn eigen garantiebrief moet ondertekenen. In dit geval bewijst het uittreksel van de Kamer van Koophandel dat de ondertekenaar de erkende ondertekenaar van de onderneming is.

Het uittreksel kan ook nodig zijn voor import / export regulering of het maken van distributieovereenkomsten.

Visa Service Desk kan voor u een digitaal KvK-uittreksel bemachtigen en tevens assisteren bij het legaliseren van een origineel KvK-uittreksel, zodat het in het buitenland als een waar document kan worden herkend.

Een volmacht is een meestal schriftelijke verklaring, waarbij iemand een ander de bevoegdheid geeft om namens hem of haar bepaalde (rechts)handelingen uit te voeren.

Het verlenen van een volmacht kan uitdrukkelijk of stilzwijgend geschieden. Een volmacht kan bijzonder of algemeen zijn. Een bijzondere volmacht wordt verleend voor een bepaald doel, zoals het kunnen uitoefenen van bepaalde beroepsactiviteiten, bijvoorbeeld aan een caissière die bevoegd is om namens haar werkgever betalingen in ontvangst te nemen, of een advocaat die bevoegd moet zijn om diens cliënt te kunnen vertegenwoordigen.

Ook kan een verzekeringsagent krachtens de hem verleende volmacht bevoegd zijn om op naam en voor rekening van de verzekeraar overeenkomsten af te sluiten.

Een algemene volmacht is "de volmacht die alle zaken van de volmachtgever en alle rechtshandelingen omvat, met uitzondering van hetgeen ondubbelzinnig is uitgesloten" (artikel 3:62 van het Burgerlijk Wetboek). Een onbeperkte algemene volmacht aan een vertrouwenspersoon wordt ook wel een levenstestament genoemd.

Visa Service Desk kan u helpen bij het aanmaken van een volmacht via onze notaris en u begeleiden bij het legaliseren van dit document wanneer u het in het buitenland moet gebruiken.

EUR1 en EUR MED vs. CVO

 

Verschillen:

We hebben preferentiële (EUR1 en EUR MED) en niet preferentiële (CVO) oorsprong:

  • Niet preferentiële oorsprong (CVO):
    de regelgeving is bepaald in het Douane Wetboek van de Unie (DWU/ UCC) (Unie = Europese Unie).
  • Preferentiële oorsprong (EUR1 en EUR MED):
    de regelgeving is bepaald in de protocollen van vrijhandelsovereenkomsten of afspraken van de EU met andere landen.

Dit onderscheid is ontstaan doordat in de loop van de jaren voor de toepassing van bepaalde regelingen met (groepen van) landen behalve de bestaande niet preferentiële regels specifieke regels zijn vastgesteld voor de toepassing van preferentiële regelingen.

Ieder bestemmingsland kent zijn eigen officiële vereisten qua oorsprongsdocumenten. Deze vereisten schrijven voor wat je nodig hebt om je goederen probleemloos in te kunnen klaren in het land van bestemming. Met name de douaneautoriteiten kunnen eisen dat het CvO wordt aangeleverd. Dit eisen zij wanneer er twijfels zijn over de oorsprong van de goederen. Dit is met name bij producten die onderworpen zijn aan handelspolitieke maatregelen (bijvoorbeeld als reactie op handelsconflicten), aanvullende douanerechten of andere financiële verplichtingen. Wil je weten of een CvO verplicht is voor jouw goederen raadpleeg de Access2Markets Database of neem contact op met Visa Service Desk.

Zowel het Certificaat van Oorsprong alsmede het EUR.1-Certificaat komt veelvuldig voor bij internationale transacties. Beide certificaten geven de oorsprong van het product aan waarbij moet worden opgemerkt dat de oorsprongscriteria sterk kunnen verschillen. Naast het vaak verplichte karakter van het Certificaat van Oorsprong biedt het EUR.1-Certificaat betere kansen op de internationale handelsmarkt vanwege de lagere douanerechten die je voor jouw klant kunt bewerkstelligen.

 

Verschillen oorsprongdocumenten

Certificaat van Oorsprong (CVO) EUR.1 & EUR MED
Voor de meeste landen buiten de EU verplicht Nooit verplicht
Toont de oorsprong van de goederen Geeft de importeur verlaging of vrijstelling van invoerrechten
Wordt afgegeven door de KvK Wordt in Nederland afgegeven door de KvK, maar moet daarnaast nog geviseerd worden door de Douane
Kan voor iedere willekeurige oorsprong aangevraagd worden Kan alleen aangevraagd worden voor producten met een EU oorsprong
Kan voor ieder land van bestemming worden aangevraagd Kan alleen aangevraagd worden voor een land waarmee de EU een handelsovereenkomt heeft afgesloten

Visa Service Desk adviseert en assisteert bedrijven bij de aanvraag van een zakelijk visum of legalisatie. Hierbij assisteren wij u administratief en verzorgen wij de complete afhandeling bij de relevante ambassade/ het consulaat. Voor deze service berekenen wij bemiddelingskosten. Wij zijn geen overheidsinstantie of daaraan gelieerd.  Alle door u te betalen kosten zijn duidelijk zichtbaar en volledig transparant tijdens het plaatsen van uw aanvraag op onze website. U heeft ook de mogelijkheid om uw aanvraag rechtstreeks in te dienen bij de betreffende overheidsinstantie. Wanneer u een aanvraag via ons platform doet, betaalt u nooit meer voor de consulaire kosten dan bij de ambassade/ het consulaat.

Contact